Uitnodiging Algemene ledenvergadering 17 mei a.s. 19:30 uur

We treffen elkaar in het verenigingsgebouw op Jachthaven De Welle, lees hier over de agenda en bijbhorende stukken, zie bijlage onderaan deze pagina.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Verslag schriftelijke ledenvergadering 2020
    (gehouden op 28-10-2021 i.v.m. corona.) 
    Brief d.d. 28-10-2021: Verslag d.d. 06-01-2022.
    Brief d.d. 22-03-2022 Verslag d.d. 12-04-2022
    Bovenstaande documenten zijn allen in uw bezit.
4. Stand van zaken 2021 (zie bijlage)
    a Techniek
    b Havenbeheer De Bron en De Welle
    c Activiteiten commissie
    d Financiële Jaarstukken 2021 (jaarrekening en jaarverslag) Begroting 2022 
       Accountantsverslag
5. Het bestuur vraagt de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde beleid
    inclusief financiën
6. Mutaties bestuur A Smilde / voorzitter / aftredend en herkiesbaar D. van Peer /
    activiteiten cie. aftredend en herkiesbaar J. Edelijn / havencommissaris De Bron
    niet herkiesbaar
7. Toestemming bouwen DHZ loods Toestemming verkoop grond de Bron
8. Aanpassing Statuten en reglementen als gevolg van WTBR Volmachten voor het
    aanpassen van zaken en tarieven. (klik hier voor de PDF)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.


Na afloop is er een gezellige nazit.

Gerelateerde documenten: