Baggeren rondom Heerenveen in 2017

14 mei 2017

De provincie Fryslân baggert in 2017 rondom Heerenveen. Engelenfeart, Feanskieding, Hearresleat en Mûntsjerak.