Verenigings gegevens

Voorwaarden:  Voor het gebruik van de H.W.N. faciliteiten is het lidmaatschap verplicht.

Verenigingsjaar: Is gelijk aan het kalenderjaar. ( 1 januari t/m 31 december.)

Lidmaatschap: Per jaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. Opzegging kan ten allen tijde, echter uitsluitend bij de administratie van de vereniging.

Contributie: De contributie per lid is vastgesteld op €30,00. Personen vanaf 18 jaar dienen zelf lid te worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Bankrelatie: Rabobank Heerenveen, bankrekeningnummer 35.14.26.523 ten name van de Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd te Heerenveen. Iban nummer NL47RABO0351426523 BIC code RABONL2U

Facturering: Bij niet tijdig betalen worden extra administratiekosten à € 12 in rekening gebracht.

Ingeschreven: Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden onder nummer 40002556

BTW:  NL0031.46.224.B01